תקנון האתר – iqzoo buy feedme

תקנון האתר

איי קיו זו בע"מ הינה חברה אשר מייצרת ומשווקת מוצרים בלעדיים עבור בעלי חיים וחיות מחמד.
האתר בו הנך גולש (להלן: "האתר") מופעל על ידה ובאמצעות נציגים מטעמה. /פידמי,FEEDME
הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה. המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: גלישה באתר ו/או רישום ו/או ביקור ו/או כל שימוש אחר באתר. השימוש בלשון זכר בתקנון יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהפך.
לפיכך הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר והתקנון וזאת בטרם שימושך באתר.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והנך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא וללא סייג לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר
הסכמה לתקנון
השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים – (כולל מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו), מעיד על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, כפי שיתעדכנו על ידי מעת לעת, הכול כמפורט בתקנון זה, וכפוף ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישום לאתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנון זה, ויקיים אותם.
תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
לפיכך – תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל סכסוך ו/או התדיינות משפטית לעניין השימוש באתר או מי מטעמה.
כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד: "הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את אתר פידמי ו/או להטיל עליו אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. האתר לא יישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר, כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית.

האתר ו/או מפעיליו דוחים כל אחריות המוטלת עליהם במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינם מתחייבים כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.

כללי
1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי איי קיו זו בע”מ (הפועל המזרחי 3, כפר חסידים) דף התשלום באתר מאובטח והסליקה מתבצעת על ידי חברת ויזה כאל.
2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב .
3. האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה.
4. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד,אשר תפורט באתר החברה. אין כפל מבצעים.
5. כל המבצע פעולת רכישה באתר (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש”), מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתכולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד איי קיו זו בע”מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות איי קיו זו בע”מ ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
6. הינך מאשר שאתה בעלים בלעדי של כל הזכויות במידע ובתוכן שתספק לשירות. מידע ותוכן כזה נשאר בבעלותך ואתה מקנה בו לאיי קיו זו בע”מ רישיון חינם כלל עולמי, בלעדי, בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן, שניתן להעברה וכולל זכות למתן רישיונות-משנה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, ליצירת יצירות נגזרות, להציג ולבצע בפומבי מידע ותוכן כזה. בכפוף לכך, בסיס הנתונים של השירות הוא קניינה של החברה ואין להשתמש בהם אלא לצרכים פרטיים ולא מסחריים בלבד.
7. המידע באתר מוצע בחינם, בתקווה שתמצא אותו מועיל. עם זאת, אייקיו זו בע”מ ו\או עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, יועציה ו\או מי מטעמה (לעיל ולהלן: (איי קיו זו בע”מ לא ישאו בחבות כלשהיא כלפיך ו\או כלפי צדדים שלישים, מכל סיבה שהיא, בקשר עם מוצרי ו\או שירותי איי קיו זו בע”מ והנך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את איי קיו זו בע”מ מכל אחריות מכל סוג שהיא, לכל תוצאה הנובעת מהשימוש במוצרי ו\או שירותי איי קיו זו בע”מ, לרבות (אך לא רק) בגין כל הפסד, אבדן רווח, פגיעה במוניטין, תשלום, הוצאה ו\או נזק, ישיר או עקיף, ממוני או בלתי ממוני.
8. החברה שומרת את הזכות לעדכן \ להשבית \ להשהות את שירותי השרת לזמן בלתי מוגבל ללא כל התראה מראש. הלקוח מאשר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל נזק למשמש או לצד שלישי כתוצאה משינוי\השבתה\השהייה בשרתים שבבעלות החברה.

ביצוע ההזמנה
7. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות, יש לבחור תחילה את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, ביצוע ההזמנה לא יוכל להיות מובטח.
8. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע ויזה כאל בדיקה של פרטי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי איי קיו זו בע”מ (להלן “החברה”) ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
9. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את “החברה”. הרישום שנרשם במחשבי “החברה” יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
10. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה
1. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: “הרוכש”).
2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את “החברה”.
3. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
4. פעולת רכישה של מוצרים באתרנו נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל
6. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי “החברה” הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של “החברה” לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
8. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה “החברה” זכאית לבטל את ההזמנה.
9. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
10. “החברה” רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
10.1. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
10.2. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.
10.3. המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
10.4. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב”חברה” או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג’ כל שהוא.
10.5. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

1. “החברה” תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
2. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר
3. “החברה” מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. “החברה” אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.
4. “החברה” מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל”חברה” שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
5. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, מצויים במלאי וניתן לספקם במועד הנקוב באתר. אם בשל נסיבות חריגות, שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה, אזל מוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לצרכנים תוך יום עסקים וכספם יושב או שעל פי בחירתם יוכלו לבחור מוצר חלופי שווה ערך. בכפוף לכך ש”החברה” תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) ל”חברה” ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. “החברה” רשאית להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך.
6. כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:
6.1. מפרט כללי של המוצר.
6.2. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
6.3. מחיר ההובלה או המשלוח.
6.4. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

אופן ביצוע פעולת רכישה
7. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה.
8. “החברה” ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.
9. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
10. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של “החברה” בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי “החברה” תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
11. מערכת המחשב של “החברה” מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה
1. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי “החברה” בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.
2. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
3. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.
4. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.
5. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש ועל חשבונו וזכותו להחזיר המוצר באופן עצמאי.
6. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא בשל פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, רשאית “החברה” לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
7. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית “החברה” לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
8. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

תשלום
1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

אחריות ושירות
1. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
2. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש או עם החשבונית שסופקה לרוכש עם סיום הרכישה.
3. לכל מוצר הנרכש, תוענק אחריות למשך 12 חודשים מיום רכישת המוצר, בכפוף לתנאי השימוש במוצר.
4. במקרה של תקלה במוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר וזאת אך ורק במשרדי החברה. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה\תיקון\החלפה. אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או לצד שלישי בשילוחו של המוצר אל משרדי החברה.

אספקת/הובלות המוצרים
1. “החברה” תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר, לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
2. “החברה” תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. “החברה” מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
3. “החברה” לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי- הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של “החברה” לרבות שביתות, השבתות , עיצומים וכיוצ”ב. במקרה כאמור, “החברה” תאפשר לצרכן המעוניין בכך לבטל את העסקה ללא גביית דמי טיפול, ותשיב מלוא התמורה לצרכן.
4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית “החברה” תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. לעניין זה הובלה חריגה משמעה, בין היתר, הובלה ליעדים מרוחקים או מעבר לקו הירוק, על פי הרשימה המצויה באתר פדקס (https://www.fedex.com/il_hebrew/).
6. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל “החברה” תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
7. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
8. במכירה בתשלומים, רשאית “החברה” לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
9. בעת הספקת המוצר, רשאית “החברה” לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
10. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, על הרוכש להחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו.
13.1. זמני אספקה עם שליח בוקסיט עד הבית או עד מקום העבודה – עד כ- 2-3 ימי עסקים.
13.2. זמני אספקה עם דואר ישראל (דואר רשום) לכתובת אותה מילא הרוכש באתר- עד 10 ימי עסקים.

תנאים נוספים
1. “החברה” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
2. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. מחיר הנכס הינו: מחירו הכולל של הנכס למעט דמי הובלה הנקובים בנפרד וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.
3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואולם יתווסף פירוט בצידן בדבר השוני בין המוצג לבין המוצר במידה וקיים שוני.
4. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת “החברה” יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של האתר, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים, בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5% רשאית “החברה, להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
5. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה “החברה” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
6. במידה שיתברר ל”חברה” כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה “החברה” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
7. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב “החברה” לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
8. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של “החברה” ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור “החברה” בכתב ומראש.
9. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בחיפה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
10. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.
11. רישומי המחשב של “החברה” בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
12. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

שירות לקוחות
ניתן לפנות לנציגי השירות של “החברה” בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

סמכות שיפוט ומדיניות פרטיות
1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט תינתן בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה .
2. חברת איי קיו זו בע”מ מכירה בחובתה לשמור על סודיות ופרטיות הלקוח ואינה מעבירה מידע אודות לקוחותיה לגורם שלישי.

שינוי גודל גופנים