1. תעודת זו מעניקה 12 חודשי אחריות (להלן: "תקופת האחריות") ממועד מסירת המוצר ללקוח.
 2. תיקון המוצר יבוצע על ידי IQZOO בע"מ ומי מטעמה בלבד. ניתן לשלוח את המוצר לתיקון לכתובת :רחוב הפועל המזרחי 3, כפר חסידים.
 3. IQZOO בע"מ מתחייבת לתקן כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ללא תשלום, לרבות החלפת המוצר או חלקים ממנו, בהתאם לשיקול החברה וזאת בתנאי שהקלקול/ תקלה/ פגם לא נגרם כתוצאה ממעשה מכוון, שימוש שלא בהתאם להנחיות השימוש של המוצר.
 4. IQZOO בע"מ תמסור לצרכן אישור בכתב שבו תפרט את מהות התיקון הדרוש.
 5. במידה והקלקול/ תקלה/ פגם במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, IQZOO בע"מ תהיה רשאית לדרוש תשלום בעד תיקון או החלפת המוצר, לרבות חלקים ממנו:
  א. כח עליון לאחר מועד מסירת המוצר לצרכן.
  ב. זדון או רשלנות על ידי הצרכן או צד שלישי.
  ג. שימוש במוצר או תחזוקתו שלא בהתאם להוראות השימוש שנמסרו בכתב לצרכן.
  ד. תיקון או שינוי שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך מטעם  IQZOO בע"מ.
 6. IQZOO בע"מ מתחייבת כי תחזיק מלאי של חלקי חילוף בתשלום עד תום תקופת האחריות.
 7. שים לב! אחריות IQZOO  בע"מ על פי תעודת אחריות זו לא תחול לגבי:
  א. מוצרים שאינם מתוצרת IQZOO בע"מ ו/או אינם מיובאים על ידי IQZOO בע"מ, לרבות מוצרים אותם IQZOO בע"מ עשויה לרכוש או לספק עם מוצר של IQZOO בע"מ.
  ב. פגמים או סטיות מזעריים ממפרט המוצר, שהינם נטולי חשיבות או זניחים בנוגע לערך או שימושיות המוצר.
  ג. מוצרים שנעשו בהם שינויים מהותיים ו/או תוספות שלא נעשו מטעם IQZOO בע"מ.
 8. שים לב! אין להסיר או לשנות את תווית הזיהוי שעל גבי המוצר או חלקיו. הסרה ו/או שינוי כאמור עלולים למנוע את היכולת לזהות את המוצר אליו מתייחסת תעודת אחריות זו, לפיכך למנוע את ו/או להקשות על מימוש זכויותיך על פי תעודת אחריות זו. על מנת להבטיח את יכולתך לממש את זכויותיך על פי דין ועל תעודת אחריות זו, בכל פניה לקבלת שירות, עליך להציג תעודת אחריות זו שכל פרטיה מלאים כדין לרבות תאריך המסירה של המוצר לצרכן.
 9. תיקון קלקול במוצר במהלך תקופת האחריות יחזיר את המוצר למצב שבו היה טרם הקלקול. היה ותיקון המוצר בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים, יהיו החלקים המחליפים מקוריים וחדשים.
 10. במידה ולא יתאפשר תיקון המוצר בהתאם לאמור לעיל, תספק IQZOO בע"מ לצרכן מצור זהה או מסוג דומה באיכותו ושוויו לערך המוצר או תשיב לו את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת IQZOO בע"מ.
 11. הגבלת אחריות – כל תביעות של הצד הזכאי לאחריות שלא צוינו במפורש בתנאי אחריות אלה הנן מוחרגות, כל עוד אין חובה חוקית או חבות במסגרת האחריות בהתאם לחוקים במדינה מסוימת. הדבר נכון גם לגבי תביעות החלפה של נזק תוצאתי, אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע או נזק כתוצאה מהפסקת הפעלה.
 12. חוק תקף – האחריות כפופה לחוקים התקפים במדינה בה נרכש המוצר לראשונה על ידי הלקוח הסופי מן הספק, ויש לפרשה בהסכמה לחוקים אלה. לא יחול ההסכם או החוזה למכירה בינלאומית של טובין.
חזרה לתעודת האחריות